Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

swift-coming /'swift'kʌmiɳ/  

  • Tính từ
    đi nhanh; đến nhanh