Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

swift-tongued /'swift'tʌɳd/  

  • Tính từ
    mau mồm mau miệng, lém lỉnh