Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

swift-footed /'swift'futid/  

  • Tính từ
    mau chân, nhanh chân