Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đột ngột
  a sudden change
  sự thay đổi đột ngột
  a sudden turn in the road
  khúc quành đột ngột trên đường
  your marriage was very sudden
  cuộc hôn nhân của anh thật đột ngột
  all of a sudden
  (khẩu ngữ)
  bất thình lình
  all of a sudden, the tyre burst
  bất thình lình lốp xe nổ

  * Các từ tương tự:
  suddenly, suddenness