Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  gói đồ, kiện hàng; hộp để đóng hàng
  the postman brought me a large package
  anh bưu tá mang đến cho tôi một gói đồ lớn
  (Mỹ) (cách viết khác packet) gói
  a package of cigarettes
  gói thuốc lá
  a package of tea
  gói trà
  (cách viết khác package deal) loạt đề nghị trọn gói (được trình ra hoặc được chấp nhận toàn bộ, trọn gói)
  các bộ trưởng cố cùng nhau đưa ra một loạt đề nghị trọn gói nhằm kết thúc cuộc tranh chấp
  đóng gói, đóng kiện
  sản phẩm của họ bao giờ cũng đóng gói một cách hấp dẫn

  * Các từ tương tự:
  package deal, package holiday, package store, package tour, packaged, packager