Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ in)
  bao, bọc
  chân gãy của nó đã được bó bột

  * Các từ tương tự:
  encasement