Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ thường pack-age) giấy để gói hàng, hộp để đóng hàng
  gói nhỏ
  a packet of cigarettes
  gói thuốc lá
  (khẩu ngữ; số ít) hàng đống tiền
  make a packet
  kiếm được hàng đống tiền
  (cách viết khác packet-boat) tàu chở thư và hành khách đường ngắn

  * Các từ tương tự:
  packet-board, packet-boat, packet-day, packet-ship