Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sách buộc thành bó hai mươi cuốn
  (số ít) nhiều tiền, đống tiền
  that car must have cost a bundle
  chiếc xe hơi đó chắc là giá nhiều tiền lắm
  a bundle of something
  (khẩu ngữ)
  nhiều lắm (cái gì đó)
  that child is a bundle of mischief
  thằng bé này tinh quái lắm
  a bundle of nerves
  trạng thái căng thẳng
  he was a bundle of nerves at the interview
  anh ta rất căng thẳng lúc người ta phỏng vấn anh
  go a bundle on somebody (something)
  (khẩu ngữ)
  rất thích
  I don't a go bundle on her new husbanddo you?
  tôi không thích người chồng mới của cô ta, anh có thế không?
  Động từ
  bundle something [up]
  bó lại
  củi được bổ ra và bó lại
  bundle something into something
  ấn vội vào, nhét vội vào
  cô ta nhét vội quần áo vào ngăn kéo mà không gấp lại
  bundle [something] out, off, into…
  tống cổ đi, tống vào…
  tôi bị tống vào một chiếc xe cảnh sát
  chị ta đưa vội con trai của mình đến trường
  bundle [somebody] [up]
  mặc quần áo ấm cho (ai)

  * Các từ tương tự:
  bundled, bundled software, bundler