Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mẻ (bánh); lô
  được nướng từng mẻ hai mươi chiếc (bánh)
  đợt, chuyến
  a new batch of recruits for the army
  một đợt tân binh mới

  * Các từ tương tự:
  batch access, batch command, batch file, batch job, batch mode, batch operation, batch processing, batching