Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  quyển, tập (của một bộ sách)
  một bộ bách khoa 20 tập
  a library of over 12,000 volumes
  một thư viện với trên 12.000 quyển sách
  thể tích, dung tích
  số lượng lớn; khối lượng
  the sheer volume of mail
  số lượng lớn thư từ
  (số nhiều) làn, đám, cuộn
  những cuộn khói đen thoát ra từ ống khói
  (vật lý) âm lượng
  nút điều chỉnh âm lượng (trên đài thu rađiô)
  turn the volume up
  vặn lên cái nút âm lượng
  speak volumes for
  xem speak

  * Các từ tương tự:
  volumetric, volumetrically