Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) định lô
    đình liều lượng