Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lượng, số lượng, số
  I prefer quality to quantity
  tôi thích chất hơn lượng
  mua hàng số lượng nhiều thì rẻ hơn
  there's only a small quantity left
  chỉ còn lại một số ít thôi

  * Các từ tương tự:
  quantity surveyor, Quantity theory of money