Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quantity surveyor /'kwɔntitisə:'veiə/  

  • Danh từ
    (kiến trúc) người lên bản chi tiết thiết kế thi công