Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

batch processing /,bæt∫'prəʊsesiŋ/  

  • sự xử lý theo lô (máy điện toán)