Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự thu gom, sự thu
  thùng thư này mỗi ngày có hai lần thu thư
  collection of taxes
  sự thu thuế
  bộ sưu tầm, bộ sưu tập
  a stamp collection
  bộ sưu tập tem
  sự quyên góp, tiền quyên góp
  a collection for famine relief
  sự quyên góp để cứu trợ nạn đói
  a large collection
  số tiền quyên góp lớn
  đóng; nhóm
  a collection of rubbish
  đống rác
  an odd collection of people
  một nhóm người kỳ cục