Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amassment /ə'mæsmənt/  

  • Danh từ
    sự chất đống; sự tích luỹ, sự cóp nhặt