Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anthology /æn'θɒlədʒi/  

  • Danh từ
    hợp tuyển (văn, thơ)