Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whip-round /'wipraʊnd/  

  • Danh từ
    (Anh, khẩu ngữ)
    cuộc nguyên góp (tiền để tặng ai…)