Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eschew /is't∫u:/  

  • Động từ
    tránh, tránh xa
    tránh các cuộc thảo luận về chính trị

    * Các từ tương tự:
    eschewal