Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

relinquish /ri'liŋkwi∫/  

 • Động từ
  thôi, bỏ, từ bỏ
  relinquish bad habits
  bỏ thói xấu
  anh ta đã hết hy vọng là nàng còn sống
  relinquish a privilege
  từ bỏ một đặc quyền
  buông, thả
  relinquish one's hold on somebody (something)
  buông ai (cái gì) ra

  * Các từ tương tự:
  relinquishment