Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unloose /,ʌn'lu:s/  

 • Động từ
  buông ra
  nó buông ra cả một tràng chửi rủa
  như unloosen

  * Các từ tương tự:
  unloosen