Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unloosen /ʌn'lu:sn/  

  • Động từ
    nới lỏng
    anh ta ngồi xuống và nới lỏng thắt lưng