Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  thoái vị
  vua thoái vị
  từ bỏ (quyền lợi …)
  abdicate all one's rights
  từ bỏ mọi quyền lợi