Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disclaim /di'skleim/  

  • Động từ
    chối
    anh ta chối mọi trách nhiệm về vụ tai nạn

    * Các từ tương tự:
    disclaimer