Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    không nhận, chối
    tổ chức đã không nhận anh ta khi anh ta bị bắt vì gian lận

    * Các từ tương tự:
    disownment