Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    nhường (quyền hạn, đất đai…)
    nhường lãnh thổ cho một nước láng giềng