Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

relinquishment /ri'liɳkwiʃmənt/  

  • Danh từ
    sự bỏ, sự từ bỏ (thói quen, hy vọng...)
    sự buông ra