Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đồ thải, rác rưởi, rác
  kitchen refuse
  rác rưởi ở nhà bếp
  a refuse dump
  nơi đổ rác
  Động từ
  /re'fju:s/
  từ chối, khước từ
  refuse an invitation
  khước từ lời mời
  refuse permission
  từ chối không cho phép
  chiếc xe không chịu dừng lại
  tôi bị từ chối không cho vào

  * Các từ tương tự:
  refuse-collector