Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    thủ tiêu, bãi bỏ
    Hình phạt tử hình có nên bỏ hay không?

    * Các từ tương tự:
    abolishable, abolisher, abolishment