Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abolishable /ə'bɒliʃəbl/  

  • Tính từ
    có thể thủ tiêu, có thể bãi bỏ, có thể huỷ bỏ