Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abolisher /ə'bɔliʃə/  

  • Danh từ
    người thủ tiêu, người bãi bỏ, người huỷ bỏ