Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hủy bỏ (một đạo luật…)
  Danh từ
  sự hủy bỏ (một đạo luật)

  * Các từ tương tự:
  repealable