Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    hủy bỏ (một đạo luật…)
    Danh từ
    sự hủy bỏ (một đạo luật)

    * Các từ tương tự:
    repealable