Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bác bỏ
  quash a verdict
  bác bỏ một bản án
  dẹp yên, dập tắt
  cuộc nổi loạn đã bị dập tắt nhanh chóng

  * Các từ tương tự:
  quashee