Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overrule /,əʊvə'ru:l/  

  • Động từ
    bác
    overrule a claim
    bác một yêu sách
    quan tòa bác quyết định đã thông qua trước đó