Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ì ọp, òng ọc
  nước ì ọp trong giày ống của tôi
  lội ì ọp trong bùn
  Danh từ
  tiếng ì ọp, tiếng òng ọc

  * Các từ tương tự:
  squelcher