Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lời nhận xét dí dỏm; lời nói dí dóm
    Động từ
    nói dí dỏm