Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lời đùa cợt, trò đùa cợt
  in jest
  đùa cợt
  câu đáp lại của anh ta nửa nghiêm túc, nửa đùa cợt
  Động từ
  nói đùa, nói giỡn; hành động cợt nhã
  Đừng có giỡn về những chuyện quan trọng như thế!

  * Các từ tương tự:
  jest-book, jester, jesting, jestingly