Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  Vật nhét miệng (cho khỏi kêu la); cái bịt miệng (đen và bóng)
  (Y học) cái banh miệng
  Màn khôi hài (nhất là một phần trong một lớp hài kịch)
  Động từ
  (-gg-) gagging, gagged
  Bịt miệng (đen và bóng)
  Tờ báo đã bị bịt miệng, nên chẳng ai biết những gì thực sự đã xảy ra
  (+ on) nghẹn (khi nuốt thức ăn)
  Pha trò

  * Các từ tương tự:
  gag-man, gaga, gage, gager, gagger, gagging, gaggle