Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (on something)
  sự chơi chữ
  Động từ
  (-nn-) (on something)
  chơi chữ
  hắn luôn luôn chơi chữ và tôi không thấy thế là buồn cười

  * Các từ tương tự:
  puna, punaluan, Punch, punch, punch card, punch press, punch-bag, punch-ball, punch-bowl