Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ punched card)
    bìa đục lỗ (dùng ở máy điện toán)