Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    punaluan (con trai con gái trong một nhóm đều là vợ chồng của nhau)