Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (địa lý,địa chất) hoang mạc puna
    chứng say núi; chứng khó thở vì không khí loãng

    * Các từ tương tự:
    punaluan