Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

punch press /'pʌntʃ'pres/  

  • Danh từ
    máy rập đầu, máy đột rập