Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cái bị nhét đầy để tập đấm (bao cát)