Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

punch-ball /'pʌnt∫'bɔ:l/  

  • Danh từ
    (Mỹ punching ball)
    quả bóng tập đấm (của võ sĩ quyền Anh)