Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

punch-bowl /'pʌnt∫bəʊl/  

  • Danh từ
    bát uống rượu pan