Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Đại từ, Định từ
  hai
  by (in) twos and threes
  từng đôi, từng ba cái một
  đơn xin việc cứ gửi tới chầm chậm từng đôi ba cái một
  a day (moment; pound…) or two
  một vài ngày (lúc, pao…)
  may I borrow the book for a day or two?
  tôi mượn cuốn sách một vài ngày được không?
  in two
  làm đôi
  she cut the cake in two and gave me half
  chị ta cắt chiếc bánh làm đôi và cho tôi một nửa
  put two and two together [and make four (five)]
  đoán ý nghĩa của sự việc được thấy hoặc nghe kể [và đi đến kết luận đúng hay sai]
  that makes two of us
  tôi cũng thế
  "I think I'm getting a cold" "that makes two of us"
  "tôi nghĩ là tôi bị cảm lạnh" "tôi cũng thế"
  Danh từ
  con số hai

  * Các từ tương tự:
  two bits, two pence, Two sector growth model, Two stage leatst squares (TSLS hoặc 2 SLS), two-, two-a-penny, two-bit, two-bladed, two-branched