Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (Mỹ, khẩu ngữ)
    không tốt lắm, không quan trọng lắm, không thích thú lắm…

    * Các từ tương tự:
    two bits