Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

two pence /,tu:'pens/  

  • Danh từ
    (cách viết khác two'p; 2p) (Anh)
    đồng hai xu