Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hai cánh, hai lá (chonh chóng)